miércoles, 17 de junio de 2015

COL-LABORACIÓ ECONÒMICA, ONG PUM 2015


COL-LABORACIÓ ECONÒMICA & ONG PUM 2015


Degut a la  aportació econòmica que vam fer tots plegats al mes d’abril als amics de la ONG PUM a NEPAL i degut al sisme que van patir. Us fem reso que una vegada van rebre els diners, es van afanyar en comprar productes de primera necessitat així com tendes de campanya arran de la proximitat del “Monzon”.

Us deixem un vídeo de les fotografies que ens van fer arribar fa uns dies.

De tot Cor moltíssimes gràcies a tots els que vau poder col-laborar així com als que col-laboreu amb altres entitats solidaires.


Gràcies :)
Debido a la aportación económica que hicimos todos juntos en el mes de abril a los amigos de la ONG PUM a NEPAL y debido al seísmo que sufrieron. Os hacemos eco que una vez recibieron el dinero, se apresuraron en comprar productos de primera necesidad así como tiendas de campaña a raíz de la proximidad del "Monzon".

Os dejamos un vídeo de las fotografías que nos hicieron llegar hace unos días.

De todo Corazón muchísimas gracias a todos los que poder colaborar así como a los que colaboramos con otras entidades solidarias.

Gracias :)

Due to the economic contribution we made together in April for friends of the NGO PUM in Nepal due to the quake and suffered. We pray that once we receive the money, rushed to buy staples and tents due to the proximity of "Monzon."

We have a video of the photographs that we did get a few days ago.

I wholeheartedly thank you for all that you could collaborate and those who co-Solidaires Work with other organizations.

Thank You :)martes, 9 de junio de 2015

FILOSOFIA & REFLEXION "VIDA"VIDA - LIFE


Gràcies a tots per pensar en aquest dia i recordar-me que avui feia un any menys, o mes :)

Es d’agrair pensar o si mes no recordar que la vida o el que entenem per la vida es un espai de temps on les coses o situacions poden ser tan meravelloses com nosaltres volguem.

Creiem entendre la vida o fins i tot donar nom a aquesta idea tan profunda i tan dispar segons els coneixements apresos i tan lligats al lloc on hem nascut. Encara i així penso que pot ser tan meravellosa com nosaltres vulguem ;)

Avui fa 41 anys i poc mes,  que la meva unica vida era el ventre de la meva estimada i admirada mare. Aquell lloc era casa meva, i segur que no hagués volgut sortir d’un lloc tan agradable per aparèixer en aquest , ara i segons el meu enteniment, tan meravellós com vulguem que sigui :). Encara i així la natura em va convidar a conèixer a prendre, a trobar-me aquí i ara.

Es per això que penso en aquest immens ventre , aquest lloc que ara crec conèixer, i que anomeno vida,. Encara i així estic segur que arribarà un dia que la natura em convidarà a seguir aprenent o si mes no, a  conèixer un altre lloc, el qual estic segur que serà tan meravellós com un vulgui :)

Observo al meu nen i a la meva nena, i a la vegada apareix la natura, i el meu enteniment sobre ella,  revosant de pau i d’amor al meu cor.

Tan de bo entenguéssim que les distraccions son bones, agraïdes i molt interessants, però hi va haver un dia que la vida ens va oferir aquest lloc per aprendre i entendre que l’amor i la pau amb tots els essers hauria d’estar tan present com nosaltres aquí i ara.

Fer anys es un immens regal que ens ofereix la vida, i es per això que des de la meva humilitat com a persona,  us agraeixo de tot cor les vostres felicitacions i especialment tots aquells moments de pau i reflexió que estic segur han anat apareixent en la vida de cada un de nosaltres.

Bn NuIt ;)

 

Gracias a todos por pensar en este día y recordarme que hoy hacía un año menos, o mas :)

Es de agradecer pensar o por lo menos recordar que la vida o lo que entendemos por la vida es un espacio de tiempo donde las cosas o situaciones pueden ser tan maravillosas como nosotros queramos.

Creemos entender la vida o incluso dar nombre a esta idea tan profunda y tan dispar según los conocimientos aprendidos y tan ligados al lugar donde hemos nacido. Aún así pienso que puede ser tan maravillosa como nosotros queramos;)

Hoy hace 41 años y poco más, que mi única vida era el vientre de mi querida y admirada madre. Aquel lugar era mi casa, y seguro que no hubiera querido salir de un lugar tan agradable para aparecer en este, ahora y según mi entendimiento, tan maravilloso como queramos que sea :). Aún y así la naturaleza me invitó a conocer a tomar, a encontrarme aquí y ahora.

Es por eso que pienso en este inmenso vientre, este lugar que ahora creo conocer, y que llamo vida ,. Aún y así estoy seguro de que llegará un día en que la naturaleza me invitará a seguir aprendiendo o por lo menos, a conocer otro lugar, el cual estoy seguro de que será tan maravilloso como uno quiera :)

Observo a mi niño ya mi niña, ya la vez aparece la naturaleza, y mi entendimiento sobre ella, revosant de paz y de amor en mi corazón.

Ojalá entendiéramos que las distracciones son buenas, agradecidas y muy interesantes, pero hubo un día que la vida nos ofreció este lugar para aprender y entender que el amor y la paz con todos los seres debería estar tan presente como nosotros aquí y ahora.

Hacer años es un inmenso regalo que nos ofrece la vida, y es por eso que desde mi humildad como persona, le agradezco de todo corazón sus felicitaciones y especialmente todos aquellos momentos de paz y reflexión que estoy seguro han ido apareciendo en la vida de cada uno de nosotros.

Bn nuit;)

Thank you all for thinking of this day and remind me that today was a year less or more :)

We thank thinking or at least remember that life or what we understand life is a period of time where things or situations can be as wonderful as we want.

We understand life or even to name this idea so deep and so disparate as the knowledge learned and so attached to the place where we were born. Even so I think that can be as wonderful as we want;)

Today 41 years ago and more recently, my life was only the belly of my mother loved and admired. That place was my home, and certainly would not have wanted to leave a place so nice to appear on this now and in my mind, as wonderful as you like it :). Even so nature invited me to know take, to find me here and now.

That is why I think this huge belly, I knew this place now, and I call life ,. Even so I'm sure one day I will invite that nature continue learning or at least to know another place, which I'm sure will be as wonderful as you want :)

I watch my boy and my girl, and yet it appears in nature, and my understanding of it, revosant peace and love in my heart.

Hopefully we understand that distractions are good, grateful and very interesting, but there was one day that life offered us this place to learn and understand that love and peace to all beings should be so present like us here and now.

Ask years is an immense gift that gives us life, and why from my humility as a person, I thank you wholeheartedly for your congratulations and especially those moments of peace and reflection that I'm sure have appeared the life of each of us.

Bn Nuit;)


sábado, 6 de junio de 2015

APORTACIÓ ECONOMICA "DESEMBRE 2015"

COL-LABORACIONS 2015  En primer lloc agrair de tot cor a tots el companys que vau poder col-laborar amb els amics de Nepal, ONG PUM,  i degut als diferents seismes que van patir entre els mesos d’abril i maig d’aquest any.

Tan aviat ens vagi arribant la informació de tot el que van fent us la farem arribar i de manera molt detallada.

Anirem ampliant la informació  de  idees que vagin sorgint de cara a la aportació o col-laboració dels mesos de NOVEMBRE I DESEMBRE de 2015. 

Gràcies a tos de tot cor.
YOGA  QUE ES EL YOGA? . QUIN ESTIL ESTARIES DISPOSAT A PRACTICAR? . QUINS BENEFICIS ENS APORTARIA LA P...