lunes, 21 de octubre de 2013

PER TOTS ELS QUE PATIU UNA MALALTIA, TOTS ELS ÀNIMS, FORCES I SUPERACIÓ D’AQUEST MON, DE TOT COR.

Els dies passen i nosaltres amb ells, un dia volem canviar el Mon i l’altre volem que el Mon ens canvií.

Les malalties d’amics, familiars i coneguts propers, fan que se’ns obrin els ulls a  la reflexió que fem envers la vida.

El valors dels que hauríem d’aprendre sovint i que son part de la nostra essència com a persona, els oblidem de tan en tan, a la fi, per situacions tan quotidianes on l’ego es fa molt present.

Hauríem de medià més sovint amb l’egocentrisme, amb la única intenció de gaudir de la pau que ens envolta a tots plegats, pau on la valoració i reflexió que faríem de la vida, sería un altre.

Tan de bo tots els dies fossin d’agraïment a tot el que ens envolta, tan de bo entenguéssim que es tan possible com observar-nos sense complexes i somriure’ns.

Agraeixo que hi hagi presència d’aquests valors alhora de córrer, alhora de la practica de Ioga, d’un sopar amb els amics, familiars, alhora d’abraçar, de meditar, alhora de qualsevol moment on hi hagi presència.

La vida es com un joc on aprenen, gaudim, compartim, estimem ..., un joc on l’enteniment del que ens envolta ens fa entendre la presència com quelcom més ferm, més flexible.

Ahir vam poder gaudir d’una cursa molt maca a la ciutat de Reus, on la premissa en la meva ment va ser el record d’una bona amiga, que el Càncer és va emportar. Córrer i poder recordar-la va ser el millor regal que em va poder fer. Es per això que estigui on estigui li desitjo tanta felicitat com la que va transmetre en aquesta vida.

Desitjaria una cursa per la Pau en els nostres cors, una cursa on la premissa fos l’enteniment i coneixement de tots nosaltres.

Agrair-vos tota la força que manifesteu dia rera dia per superar una malaltia, i no sempre entesa per tots nosaltres. Agrair-vos la constància i els somriures que ens regaleu.

Córrer per la Pau en aquest Món és el nostre minúscul regal, present per tots vosaltres.

Molts d’ànims ara i sempre Los días pasan y nosotros con ellos , un día queremos cambiar el Mundo y el otro queremos que el Mundo nos cambie .


Las enfermedades de amigos , familiares y conocidos cercanos , hacen que se nos abran los ojos a la reflexión que hacemos hacia la vida.

Los valores de los que deberíamos aprender a menudo y que son parte de nuestra esencia como persona , los olvidemos de tanto en tanto , al fin, por situaciones tan cotidianas donde el ego se hace muy presente .

Deberíamos mediar más a menudo con el egocentrismo , con la única intención de disfrutar de la paz que nos rodea a todos, paz donde la valoración y reflexión que haríamos de la vida , sería otra .

Ojala todos los días fueran de agradecimiento a todo lo que nos rodea , ojalá entendiéramos que es tan posible como observarnos sin complejos y sonreirnos .

Agradezco que haya presencia de estos valores cuando corremos , en la practica de Yoga , de una cena con los amigos , familiares , a la hora de abrazar , de meditar , o de cualquier otro momento donde haya presencia.

La vida es como un juego donde aprendemos , disfrutamos , compartimos , amamos ... , un juego donde el entendimiento de lo que nos rodea nos hace entender la presencia como algo más firme , más flexible .

Ayer pudimos disfrutar de una carrera muy bonita en la ciudad de Reus, donde la premisa en mi mente fue el recuerdo de una buena amiga , que el Cáncer se llevó. Correr y poder recordarla fue el mejor regalo que me pudo hacer . Es por ello que esté donde esté le deseo tanta felicidad como la que transmitió en esta vida .

Desearía una carrera por la Paz en nuestros corazones , una carrera donde la premisa fuera el entendimiento y conocimiento de todos nosotros .

Agradeceros toda la fuerza que manifestáis cada día para superar una enfermedad  y no siempre entendida por todos nosotros . Agradeceros la constancia y las sonrisas que nos regaláis .

Correr por la Paz en este Mundo es nuestro minúsculo regalo , presente para todos vosotros .

Muchos ánimos ahora y siempre .The days pass and we with them , one day we want to change the world and the other we want the world to change us .

Diseases of friends , family and close acquaintances , make we open their eyes to the reflection that we make to life.

The values ​​we should learn often and are part of our essence as a person, forget them now and then , at last, by such everyday situations where ego is very present.

Should mediate more often with egocentrism , with the sole intention of enjoying the peace that surrounds us all , peace where we would review and reflection of life, would be another .

I wish every day was thanking all around us , I wish we understood it is both possible and observe without complexes and to smile .

I appreciate you presence of these values ​​when we run, in the practice of Yoga , a dinner with friends , relatives , when to embrace, to meditate , or any other time where there presence .

Life is like a game where we learn , enjoy, share, love ... , A game where the understanding of what surrounds us makes us understand the present as something firmer, more flexible.

Yesterday we enjoyed a beautiful race in the city of Reus , where the premise in my mind was the memory of a good friend who was Cancer . Running and could remember was the best gift I could do . That is why wherever you are I wish you much happiness as that transmitted in this life.

I would like a career for Peace in our hearts , a race where the premise was the understanding and knowledge of all of us.

Thank you reveal all the strength every day to overcome an illness and not always understood by all of us. Thank constancy and smiles regaláis us .

Running for Peace in this World is our tiny gift, present for you all.

Many souls now and forever.
- Judit, Alfonso, l'Oscar, Claudi i l'Anna.


                                                - Silvia, Judit, l'Alfonso, l'Oscar i la Claudia.


- L'Oscar PACHECO - Mitja Marathon Reus

- L'Alfonso CALDERÓN - Mitja Marathon Reus


- Family, sempre present. Gràcies- Fernando, Nando, Lucia i l'Alfonso
                                                     Alfonso CALDERÓN.No hay comentarios:

RECES DE YOGA / RETIRO DE YOGA

                   Associació Yoga Mont-roig del Camp runningpeaceworld RECES DE YOGA ON :  Hotel Rural Villa Engràcia, prope...